Links

EXPERTISE

Expertise en Contra-expertise
Voor een correcte afwikkeling bij schade moet, om vast te stellen hoe groot de schade daadwerkelijk is, er een ‘Expertise’ worden uitgevoerd.
Er zijn verschillende vormen van schade; bijvoorbeeld schade door verkeerde opslag of transport, breuk-, brand- en waterschade, kwalitatieve geur-, kleur-, of smaakafwijkingen, contaminatie en andere mogelijke vervolgschade, maar ook door diefstal, oplichting en fraude.
Bij de berekening van de schade wordt er onderscheid gemaakt tussen totaal verlies (art. 7:958 lid 1 BW) en gedeeltelijke schade (art. 7:958 lid 4 BW).
Bij totaal verlies is de zaak helemaal verloren gegaan, zodanig beschadigd dat het niet meer kan worden gebruikt of kwijt geraakt en kan het niet meer worden teruggevonden (art. 7:958 BW).
Bij gedeeltelijke schade van een zaak heeft de verzekeraar de keuze tussen vergoeding van de herstelkosten en vergoeding van de waardevermindering (waarde gezonde zaak – waarde beschadigde zaak): aftrekmethode (art. 7:958 lid 4 BW).
De verzekeraar vergoedt in geval van verzekering tegen vervangingswaarde bij gedeeltelijke schade te zijner keuze hetzij de kosten van de waardevermindering naar verkoopwaarde, hetzij de verzekerde waarde van de onbeschadigde zaak verminderd met de verkoopwaarde van de restanten die aan de verzekeraar vervallen. Dit houdt in, dat nadat de gedupeerde volledig schadeloos gesteld is, de verzekeraar beslag mag leggen op de goederen in kwestie. Bij partijen met een mogelijke restwaarde is het belangrijk dat deze waarde wordt vastgesteld door een in zake deskundige. Soms wordt de restwaarde in het rapport opgenomen, zodat de verzekerde vooraf kan beslissen of hij voor verrekening gaat.

De waarde van het taxatierapport
Als er geen vooraf opgesteld taxatierapport voorhanden is, heeft de verzekeringsnemer waarschijnlijk een probleem. In de wet (art. 7:960 BW) is namelijk bepaald dat de verzekerde nooit in een duidelijk voordeliger positie mag geraken door de vergoeding. Dit wordt het indemniteitsbeginsel genoemd.
Echter, als er een voorafgaande taxatie heeft plaatsgevonden, verricht door een in zake deskundige, wordt het indemniteitsbeginsel buiten beschouwing gehouden. Dit is wel prettig voor iemand die in een ver verleden dure wijn of exclusieve Malt whisky’s heeft gekocht, waarvan de prijs in dezelfde periode misschien mogelijk vertienvoudigd is maar waarbij de verzekeraar uit coulance maximaal de geregistreerde aankoopprijs mag vergoeden.
Een taxatie door een deskundige is onaantastbaar volgens jurisprudentie van de Hoge Raad. Voor roerende zaken, waaronder wijn en gedistilleerd, geldt dat ze worden vergoed naar hun vervangingswaarde, zoals de taxateur heeft opgenomen.  Als dit taxatierapport niet ouder is dan 3 jaar, zal de Verzekeraar de vastgestelde vervangingswaarde een op een moeten overnemen.

Contra-expertise
Nadat de allround Expertiseur de schade heeft berekend, zal de verzekeraar met een voorstel komen tot schadeloosstelling. Of deze expert ook deskundig is inzake wijn of gedistilleerd is te betwijfelen. Als de verzekeringsnemer niet akkoord gaat met de voorgestelde schikking, kan hij hiertegen bezwaar maken. Uiteindelijk zal een Rechter zich hierover moeten uitspreken waarbij hij het advies van de Registertaxateur zal volgen. Ook als er geen voorafgaande taxatie voorhanden is, staat de wet toe om af te wijken van het indemniteitsbeginsel, krachtens een beslissing van partijen na het advies van een deskundige. Uiteraard is dit een complexe materie, waarbij de verzekerde ervoor moet zorgen een minimaal gelijkwaardige deskundigheid aan zijn zijde te hebben staan voor het begeleiden en vaststellen van de geleden schade.

Kosten
In de meeste verzekeringspolissen staat vermeld dat de verzekerde recht heeft om een eigen deskundige als contra-expert in de arm te nemen. De kosten hiervan zijn mogelijk op de polis geheel of nagenoeg geheel meeverzekerd.
Voor het uitvoeren van een Contra-Expertise is onafhankelijk van cruciaal belang. Daarom zal Wijntaxaties alleen Contra-Expertises uitvoeren, indien er geen binding met desbetreffende  verzekeraar is.